کمپین

از بهترین راه های رسیدن به مشتری تبلیغات هدفمند و سازمان یافته می باشد. بخش گرافیک گروه آشید برای اولین بار در کاشان اقدام به تدوین کمپین های سازمان یافته تبلیغاتی با استفاده از کادری متخصص در زمینه گرافیک نموده . این بخش با در نظر گرفتن بازار هدف ، نوع محصولات ، مخاطب و ... اقدام به تحقیقات در زمینه بهبود تبلیغات شرکت کرده و یک کمپین سازمان یافته را به شرکت ها ارائه می دهد.